top of page

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden – Apotheken Baandert/ Overhoven C.V.

 

    
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
3. Indien een product door de apotheker in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.


Betalingsvoorwaarden
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/cliënt aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.
5. Voor zover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient alsdan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.
6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.
7. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.


Toepasselijk recht en geschillen
8. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing. 

 

Toelichting voor de cliënt over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste ziekenfondsen en een aantal particuliere verzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apothekers. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.
De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden uitgereikt. U kunt tevens kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 30 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Als de apotheek op uw verzoek een product speciaal bestelt, bent u verplicht tot aanschaf en betaling tenzij het geleverde niet overeenkomt met wat u besteld had. 


Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te 's-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 's-Gravenhage op 5 september 2001 (Hr 40 409 373).

bottom of page